104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Съобщение-заболял ученик

Уважаеми родители,

     На 23.10. е получена информация за един ученик от 5г клас, че има положителен тест за коронавирус. За последен ден е бил на училище на 19.10 . След консултация с РЗИ — София е извършено извънредно дезинфекциране на класната стая на 5г клас и прилежащите коридори. Останалите ученици от класа преминават към обучение в електронна среда до 30.10 /включително/.

Под карантина до 30.10 са и учениците от групата на руски език в 5 клас, като контактни на ученика от 5г клас.

В 5 в клас има повишен брой ученици с гриподобни симптоми, поради което и те преминават на обучение в електронна среда за същия период- до 30.10.2020г.

Към момента няма новозаболели или карантинирани учители.

Ще продължим да Ви информираме своевременно за обстановката в училището.

                                                                         К. Велинова, директор

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 19.10. е получена информация за двама преподаватели от прогимназиален етап, че имат положителен тест за коронавирус. За последен ден се били на работа съответно на 12.10 и на 15.10. и оттогава са в отпуск по болест с друга диагноза. В периода преди това са провеждали часовете си с маска/шлем и са спазвали необходимага дистанция при общуване. Консултирахме се с РЗИ — София и не се налага извънредно дезинфекциране на цялата сграда и преминаване на класовете от прогимназиален етап към обучение в електронна среда. До този момент нямаме информация за положителни проби на ученици.

Ще продължим да Ви информираме своевременно за обстановката в училището.

 

                                                                         К. Велинова, директор

Иновация 2017/2020г

 иновативно

 • Цел на иновацията: Повишаванефункционалната грамотностуменията за работа в по-високите когнитивни нивамотивацията за учене и формиране на
 • дигитална грамотност и култура в мрежатачрез въвеждане на иновативни методи за преподаване в прогимназиалния етап на обучение в 104. основно училище „Захари Стоянов”
 • Период- 3 г
  • Идеята:

- Учениците:

Даразвиятключови компетентности: компютърни умения и инициативност,предприемчивост и културана oбщуване вдигиталното пространство чрез решаване на конкретни проблеми,катоизползват основнитевъзможности наизучавания софтуер

Да интегрират знания отразличниучебнидисциплини.

Да проверяватзнанията сипо нестандартенначинпри пълноценно сътрудничество с различни специалисти.

Да придобиватопит в защитенасреда и решаватжитейски казуси вобучението.

Учителите:

Да придобиятумения за работа с Оffice365 и да го използват в ежедневнатасиработа, катосъздаватпредоставят и насочватучениците къмматериалисвърза-ни сучебнотосъдържание иматериали законтрол и самоконтрол.

Да поставят иподпомагатрешаванетонаизследователскизадачи и насърчават креативността на учениците.

Да фасилитиратрешаванетонапроблемизискващпознанияпоразличниучебнипредметиотученическиекипи.

Да получават качествена обратнавръзказанагласитеиочакваниятанаученицитеи родителитеприизборанапредметиотгрупи Б и В в училище.

         Правила за работа с Office 365

          С благодарност на родителите и учениците, които ни подкрепиха в идеята и са редом с нас и учениците ни в нелекия ни път за реализирането ѝ.                                                        Благодарим Ви!             Виж тук.

 • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2017/2018  тук
 • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходните тестове за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2018/2019тук
 • Сравнителен анализ на данните от входната и изходна анкета  „Моят облак“ - 2018/2019

 Резултатиот проведената анкета:

Как избираме предмети за разширена и допълнителна подготовка?“ 2018/2019 година

  ученици 5. клас ТУК                ученици 6.клас ТУК

 • Резултати от входна анкета „Моят облак“ - 2018/2019

           ученици 5. клас тук                   ученици 6. клас тук

 • Сравнителен анализ на резултатите от входния и изходния тест 2017/2018     тук

                          

Съобщение- извънкласни занимания английски език

За учебната 2020/2021 година училището е договорило 7 броя стипендии за обучение по английски език към Училища АВО БЕЛ.

Срок за кандидатстване – до 01.10.2020 г. в канцеларията на училището.

Критерии за отпускане на стипендия за изучаване на английски език:

Безплатен очен скрининг

Уважаеми родители,

Националната кампания на kWlAT за профилактика на детското зрение се организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се ИЗВЪРШВA безплатен очен скрининг на деца от 6 до 18 г. в над 100 оптики и здравни заведения в цялата страна.

Кампанията е подкрепена от БНТ и много други медии (радиа, вестници, списания и дигитални издания) в цяла България. Партньори са и Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Сьюз на българските оптометрици, петте най-големи спортни федерации в България и др. Редица български спортисти като Илиана Раева, Йордан йовчев, Тереза Маринова и др. също оказват подкрепата си към инициативата.

Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скрининљт позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно.

Съобщение- достъп до сградата на 104. ОУ_1

Уважаеми родители, 

Във връзка с пандемичната ситуация и въведените противоепидемични мерки достъпът на външни лица, включително родители до двора и сградата, е ограничен.

Входната врата на транспортния вход ще бъде затворена за пешеходци.

Порталната врата към училищния двор / ул. Костенски водопад/ ще бъде отворена по време на учебните занимания на учениците през целия ден.

Пешеходният вход /ул. Силиврия /ще се бъде отворен, както следва:

 • сутрин – 7:00 ч. – 8:40 ч.;
 • на обяд - 12.00 ч. – 13:40 ч.;
 • вечер –след 17.30 ч.

Графикът подлежи на промени по целесъобразност.

Молим Ви да ограничите личните срещи с учители и да контактувате чрез електронния дневник, училищната платформа на Office 365 и по телефон.

Благодарим Ви за разбирането!